Terms of Service


Deze Servicevoorwaarden leggen de algemene voorwaarden uit die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de Radio-online-belgie.com Service en vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Radio-online-belgie.com.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Door de Radio-online-belgie.com-service te gebruiken of door uw inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) via de service te plaatsen, erkent u dat u alle voorwaarden van deze overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Deze Overeenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u en Radio-online-belgie.com en de voorwaarden ervan zijn van toepassing op u, of u nu een geregistreerde gebruiker bent of een bezoeker die de Applicaties gebruikt (zoals hieronder gedefinieerd). Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, mag u de "Radio-online-belgie.com"-service niet gebruiken.

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, dus kom regelmatig terug.

1. De dienst

"Radio-online-belgie.com" is het digitale equivalent van een radio-ontvanger. Het bestaat uit een index van radiostations die is ontworpen om het vinden van radioprogramma's van uitzendingen of radiobronnen te vereenvoudigen, of deze nu beschikbaar zijn via onze website of via softwaretoepassingen die beschikbaar zijn voor mobiele apparaten, computers of autosystemen. "Radio-online-belgie.com" is geen omroeporganisatie en de directoryservice ervan leidt gebruikers alleen door naar specifieke contentproviders in overeenstemming met hun openbaar beschikbare diensten. "Radio-online-belgie.com" is een tussenpersoon die gebruikers (via ingebouwde hyperlinks) verbindt met radio's die via internet uitzenden. "Radio-online-belgie.com" bezit geen van de merken die het vermeldt en claimt geen rechten op de inhoud waartoe luisteraars toegang hebben. "Radio-online-belgie.com" voldoet aan de toepasselijke wetgeving en respecteert de rechten van derden volledig. "Radio-online-belgie.com" is niet aansprakelijk voor enige inhoud die een van de vermelde radiostations uitzendt.

2. Wijzigingen in de Dienst

"Radio-online-belgie.com" kan zonder voorafgaande kennisgeving functies en functionaliteiten van zijn service wijzigen, toevoegen of verwijderen. "Radio-online-belgie.com" kan, naar eigen goeddunken, sommige of alle functies van de dienst op elk moment stopzetten (inclusief nieuwe updates). "Radio-online-belgie.com" is niet aansprakelijk voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de dienst. Als u niet tevreden bent met eventuele wijzigingen aan de service, dan is uw enige optie om "Radio-online-belgie.com" niet langer te gebruiken.

3. Privacybeleid

Het privacybeleid is beschikbaar op https://radio-online-belgie.com/privacybeleid of binnen de applicaties en regelt de manier waarop "Radio-online-belgie.com" informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt van gebruikers. Dit privacybeleid is van toepassing op de Applicaties en alle producten en diensten die worden aangeboden door "Radio-online-belgie.com". Lees deze aandachtig door voordat u de Dienst gebruikt. Door gebruik te maken van de service van "Radio-online-belgie.com", gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid en verklaart u dat u de opties begrijpt die "Radio-online-belgie.com" u biedt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

4. De dienst gebruiken

Onze service wordt alleen geleverd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en u mag de "Radio-online-belgie.com"-service niet overdragen aan een derde partij. U stemt ermee in dat u de "Radio-online-belgie.com"-service niet commercieel, in zijn geheel of in een deel, zult doorverkopen, in sublicentie geven, overdragen, verhuren, leasen of exploiteren. U stemt ermee in dat u de Dienst "Radio-online-belgie.com" niet op een onwettige manier zult gebruiken en dat u niet zult proberen om ongeautoriseerde toegang tot de Dienst te krijgen (door deze te wijzigen, aan te passen of te hacken). Het is ten strengste verboden om persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer u de Service via een mobiel apparaat gebruikt, kunnen de standaardkosten, datatarieven en andere vergoedingen van uw draadloze serviceprovider van toepassing zijn, en u erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor al dergelijke vergoedingen en kosten.

5. Inhoud van derden

Definitie van inhoud van derden

Met "inhoud van derden" wordt bedoeld:

  •  Alle uitgezonden radioprogramma's, podcasts of andere audio-inhoud die u met de "Radio-online-belgie.com"-service kunt beluisteren;

  •  Alle foto's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsopnamen, muziekwerken, albumhoezen, gegevens, informatie, feedback, suggesties, tekst, inhoud en ander materiaal dat een derde partij kan opnemen, uploaden, posten, publiceren, indienen, afleveren, verstrekken of anders verzenden;

  • Alle links of andere toegang tot websites en bronnen op internet;

Inhoud van derden is auteursrechtelijk beschermd en beschermd.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Inhoud van derden het auteursrechtelijk beschermde materiaal kan zijn van de derde partij die deze levert. Daarom mag de inhoud waartoe toegang wordt verkregen op basis van onze service die wordt beschermd door het auteursrecht en andere toepasselijke wetten, niet worden gereproduceerd, gebruikt om afgeleide werken voor te bereiden, openbaar te worden uitgevoerd of openbaar te worden weergegeven en gedistribueerd zonder de schriftelijke toestemming van de derde partij die het heeft geleverd , behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Inhoud van derden kan worden verzonden met verschillende kopieerbeveiligingsmechanismen, die zijn ontworpen om de auteursrechtelijke belangen van de relevante derde partij te beschermen. Deze kopieerbeveiligingsmechanismen kunnen het vermogen van de "Radio-online-belgie.com"-service om inhoud van derden af ​​te spelen beperken of voorkomen.

U begrijpt dat "Radio-online-belgie.com" geen controle heeft over de beslissing van een derde partij om dergelijke kopieerbeveiligingsmechanismen in te stellen. U stemt ermee in dat "Radio-online-belgie.com" niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat betreft het vermogen van u of een derde partij om toegang te krijgen tot of te luisteren naar inhoud van derden vanwege een kopieerbeveiligingsmechanisme.

Vanwege auteursrechtelijke beschermingsmechanismen is het ten strengste verboden inhoud te extraheren, verwijderen of anderszins te wijzigen of op welke manier dan ook te proberen. Elke poging om dit te doen kan u aansprakelijk stellen en kan resulteren in de opschorting of verwijdering van uw account.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de aard van de inhoud van derden.

De Service geeft u de mogelijkheid om te luisteren naar en toegang te krijgen tot inhoud van derden waarover "Radio-online-belgie.com" geen redactionele of programmeringscontrole uitoefent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de aard van de inhoud van derden.Je begrijpt ook dat:

  • • De "Radio-online-belgie.com"-service garandeert niet de toegang tot, opname van, luisteren naar of bekijken van bepaalde inhoud van derden;

  • Inhoud van derden staat niet onder de controle van "Radio-online-belgie.com" en de Dienst "Radio-online-belgie.com" is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft dergelijke inhoud van derden niet;

  •  Aanbieders van inhoud van derden kunnen op elk moment inhoud of schema's van derden wijzigen of verwijderen;

6. Uw inhoud

Door uw inhoud op of via de "Radio-online-belgie.com"-service te plaatsen, gaat u akkoord met, en verschaft u door middel hiervan "Radio-online-belgie.com", een wereldwijde, niet-exclusieve, herroepbare, royaltyvrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, wijzigen, reproduceren, distribueren, weergeven, publiceren, verzenden, communiceren aan het publiek, beschikbaar stellen, uitzenden, voorbereiden van resulterende werken op basis van uw inhoud.

U moet het recht hebben om de rechten op uw inhoud te verlenen. U mag uw inhoud niet uploaden naar of via de "Radio-online-belgie.com"-service, tenzij u de eigenaar van het auteursrecht bent of volledig gemachtigd bent om rechten te verlenen in alle elementen van uw inhoud die u wilt uploaden of verzenden naar of via de "Radio-online-belgie.com"-service.

Uw inhoudsdefinitie

"Uw inhoud" betekent in het algemeen de grafische afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, geluidsopnamen, muziekwerken, gegevens, informatie, feedback, ideeën, opmerkingen, suggesties, tekst, inhoud of ander materiaal dat u plaatst in verband met of met betrekking tot de "Radio-online-belgie.com"-service.

7. Advertenties, sponsoring en partnerschappen

We kunnen advertenties weergeven voor goederen en/of diensten van derden of ander promotiemateriaal via de Dienst. Uw deelname aan promoties van externe adverteerders via de "Radio-online-belgie.com"-service is uitsluitend tussen u en een dergelijke derde partij en uw deelname is onderworpen aan de algemene voorwaarden die verband houden met die advertentie of promotie. Door gebruik te maken van de "Radio-online-belgie.com" Service gaat u ermee akkoord dat "Radio-online-belgie.com" niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van deelname aan die promoties.

Hetzelfde geldt voor alle links naar websites van derden (dwz websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door "Radio-online-belgie.com") die worden weergegeven op de website "Radio-online-belgie.com".

8. Beëindiging van de dienst

U kunt uw account en uw recht om de Service te gebruiken op elk moment beëindigen door contact op te nemen met de klantenondersteuning via info@radio-online-belgie.com. Niettemin heeft "Radio-online-belgie.com" het recht om op elk moment, om welke reden dan ook, uw account onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u. Uw inhoud op de "Radio-online-belgie.com"-service (indien aanwezig) kan ook op elk moment permanent worden verwijderd door "Radio-online-belgie.com" zonder voorafgaande kennisgeving.

9. Intellectuele eigendom en licenties

Alle software die door de Service beschikbaar wordt gesteld, bevat bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom. "Radio-online-belgie.com" Service verleent u een persoonlijk en niet-exclusief recht en licentie om deze softwareprogramma's alleen te gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de "Radio-online-belgie.com" Service. Alle andere rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan "Radio-online-belgie.com".

U mag de "Radio-online-belgie.com"-service niet gebruiken om enige actie van datamining, scraping of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens uit te voeren. Elk ander gebruik van de Service dan hierin specifiek is toegestaan, is ten strengste verboden.

"Radio-online-belgie.com" respecteert en beschermt het auteursrecht en het intellectuele eigendom van anderen en neemt dit onderwerp zeer serieus. We vragen onze gebruikers ook om hetzelfde te doen: respecteer de rechten van derden!

Inbreukmakende activiteiten met betrekking tot intellectueel eigendom worden niet getolereerd op de "Radio-online-belgie.com" Service. Na kennisgeving van een eigenaar van intellectueel eigendom of zijn agent zal "Radio-online-belgie.com" al het materiaal van de Service verwijderen waarvan wij denken dat het de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt door beschikbaar te worden gesteld via de "Radio-online-belgie.com" Service.

"Radio-online-belgie.com" kan ook alle inhoud van derden verwijderen die door een enkele gebruiker is geplaatst na meer dan twee verwijderingsmeldingen te hebben ontvangen. "Radio-online-belgie.com" kan echter het account van elke gebruiker beëindigen na ontvangst van een enkele melding van beweerde inbreuk.

10. Procedure voor het melden van beweerde inbreuken

Als u van mening bent dat enige inhoud op de "Radio-online-belgie.com"-service is gebruikt of geëxploiteerd op een manier die inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht dat u bezit, dient u onmiddellijk een "Kennisgeving van beweerde inbreuk" te sturen naar "Radio-online-belgie.com" op info@radio-online-belgie.com.

Om effectief te zijn, vergeet niet om ten minste de identificatie van het specifieke materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreuk maakt, een fysieke of elektronische handtekening op te nemen van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het materiaal waarop vermeend inbreuk is gemaakt en informatie waarmee "Radio-online-belgie.com" u kan antwoorden, zoals adres, telefoonnummer of e-mail.